top of page

Slik kan medarbeiderundersøkelser styrke arbeidsmiljøet

For at en medarbeiderundersøkelse skal kunne være et effektivt hjelpemiddel til å forebygge sykefravær, må undersøkelsen kartlegge faktorer som har dokumenterte konsekvenser for de ansatte og virksomheten.


Bilde fra pexel og Kindel Media.


Kunnskapsbaserte undersøkelser innebærer at de spørsmål som blir stilt i undersøkelsen er kvalitetssikra gjennom vitenskapelige metoder, og at det er forsking som viser at faktorene som spørsmålene skal måle påvirkar motivasjon, trivsel, helse og sykefravær.


Medarbeiderundersøkelser basert på kunnskap, kan sikre at en avdekker risikofaktorer i arbeidsmiljøet med dokumenterte konsekvenser for motivasjonen til de ansatte, trivsel og helse, og dessuten produktiviteten og resultatene til virksomheten.


Fravær på grunn av jobben

I den generelle yrkesbefolkningen oppgir 1 av 3 sykemeldte at fraværet helt eller delvis kommer av jobben. Muskelskjelettdiagnoser og psykiske diagnoser ligger til grunn for 60 prosent av langtidsfraværet i Noreg.


Godt miljø er konkurransefortrinn

Ny kunnskap viser at virksomheter som lykkes i å skape gode arbeidsmiljø, kan få et konkurransefortrinn i form av økt tenestekvalitet, bedre resultat og produktivitet.

Arbeidsmiljø handler om innholdet i arbeidet og om hvordan man organiserer og gjennomfører arbeidet.


HMSdesign har kunnskap og verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i din virksomhet.


Comments


bottom of page