top of page

God bedriftshelsetjeneste

HMSdesign er en fagkyndig og rådgivende bedriftshelsetjeneste innen forebyggende HMS-arbeid og skal bistå arbeidsgiver og ansatte med oppfølging av arbeidsmiljøet og bidra med forslag til forbedringer.
 

Sykefravær og nærværsarbeid

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Vi bistår i arbeidet og sikrer grunnleggende kompetanse med til å ha helhetlig og inkluderende sykefraværsarbeid. 

Du som arbeidsgiver bør ikke vente på at andre skal finne løsningene for dere. Det er ofte begrenset hva en lege eller en saksbehandler vet om den enkelte virksomhet og mulighetene der, I de fleste sakene finner dere på arbeidsplassen, leder og medarbeider, kanskje i samråd med BHT fram til gode løsninger.

Det letter arbeidet hvis alle parter kjenner spillereglene og rutinene og hva de kan forvente under oppfølgingsarbeidet. I dette arbeidet kan vi som BHT ha en aktiv og medvirkende rolle. 

Risiko og risikostyring

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet.

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr. Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten.

godBHT har lang erfaring med å bistå i dette verdifulle arbeidet. Ofte er det nyttig med eksterne som kan bidra med nye tanker og en annen tilnærming for å avdekke og forebygge kjente utfordringer. Sammen med dere skal vi bidra til å holde risikonivået så lavt som mulig.

Systematisk HMS-arbeid

Internkontroll er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften.

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

 

godBHT og HMSdesign har lang erfaring i å forenkle og målrette HMS-arbeidet slik at dere opplever det hensiktsmessig, nyttig og verdifullt for bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi har gode databaser på skjema, sjekklister og praktiske verktøy som forenkler ditt arbeid.

Arbeidsmiljø- og arbeidshelsekartlegginger

Situasjonsbetingede målrettede kartlegginger som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kartlegginger av arbeidsmiljø er alle virksomheter pålagt å gjennomføre ifølge arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Følger man internkontrollforskriften vil man imidlertid se at det kan foretas ulike former for undersøkelser i ulike situasjoner og saker. "GodBHT" tilbyr derfor web-baserte spørreskjema i gjennomføring av undersøkelser eller arbeidsmiljøkartlegginger. 

Er det fremsatt klager eller varsler i arbeidsmiljøet er det faktaundersøkelse som bør benyttes. Er man usikker på eventuell arbeidsmiljøproblematikk og hva utfordringen består i og hvem som eventuelt er involverte skal man ikke gjennomføre en tradisjonell spørreskjemaundersøkelse - da er det klage eller forundersøkelser som gjelder. Uansett situasjon har vi kompetansen til å bistå dere.

bottom of page