Spørsmål om sykefravær

HMS

Kan HMSdesign bistå i arbeidet med å lukke pålegg etter offentlige tilsyn?


Ja HMSdesign har bred kompetanse på å bistå arbeidet med offentlige tilsynsrapporter. Ofte er tilsynene basert på helhetlig HMS-arbeid og er det elementer som mangler eller ikke er ivaratatt blir dette ofte en "følgefeil" som går igjen i tilsynrsapporten. Husk å kontakte oss i god tid for tidsfristenes utløp.
Hva er en HMS-plan og hva skal den inneholde?


Begrepet ”HMS-plan” kan gjerne forklares som en forkortelse for ”HMS plan(legging)”. HMS-planen skal, i motsetning til internkontrollsystem og lov og forskriftstekster, være konkret og spesifikk på de tiltak som er planlagt i forhold til arbeidsoperasjoner som kan innebære særlig fare for liv og helse. I tillegg kan planen inneholde faste aktiviteter som personalmøter, avdelingsmøter, brannøvelser, egenkontroller med mer slik at HMS-planen ivaretar både "risikoaspektet" i bedriften samtidig som det blir en kjørpelan på drift og organisatoriske oppgaver.
Hvilke fordeler kan man oppnå med aktivt HMS-arbeid?


Aktivt HMS-arbeid er ofte prioritert der hvor det er god ledelse. Eksempler på positive ringvirkninger er:

 • Arbeidstakerne utsettes for mindre risiko og faren for skader og ulykker reduseres
 • Økt produktivitet, kvalitet og lønnsomhet
 • Bedre omdømme som igjen er positivt for dine ansatte, kunder og leverandører. Det fremmer også bedriftens posisjon ved rekruttering
 • Lavere forsikringspremier
 • Mindre sykefravær, ulykker og skader
 • Mindre tid på retting, korrigering og "brannslokking"
 • Økt trivsel og mindre slitasje på ledere og ansatte
Må alle virksomheter velge verneombud?


Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Eksempler på hva som avtalen må inneholde: nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risikoforhold håndteres, arbeidsgivers plikter, ansattes medvirkningsplikt m.m. Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder. Verneombud skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. Det er arbeidstakerne alene som skal avgjøre hvem som skal være verneombud, men de kan ikke velge arbeidsgiver eller den som i arbeidsgiver sted leder virksomheten. Når det gjelder arbeidsledere er det åpnet for at disse er valgbare. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at disse ikke velges som verneombud, da det lett kan oppstå konflikt mellom rollen som verneombud og rollen som arbeidsleder. Verneombudet velges for to år av gangen. Valget skjer enten ved flertallsvalg blant de ansatte eller ved at det utpekes av lokale fagforeninger etter bestemte regler. Hvordan verneombud skal velges kan du lese mer om i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3. Det stilles krav til opplæring av verneombud og deltakere i AMU.
Når skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU)?


Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Når en av partene krever det
Sysselsetter virksomheten mellom 20 og 50 arbeidstakere, skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg når en av partene i virksomheten krever det. På arbeidstakernes side antas det å bety at et flertall av arbeidstakerne kan kreve at arbeidsmiljøutvalg opprettes. Er arbeidstakerne representert gjennom lokal fagforening, antas det at den kan kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg. Etter krav fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i en virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det. Det er ikke satt noen nedre grense for hvor mange arbeidstakere en virksomhet må ha for at Arbeidstilsynet skal kunne kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg, men meningen er at påbudet ikke skal kunne gis for de små bedriftene. Bedriftshelsetjenesen skal delta i AMU men har ikke stemmerett. Det stilles krav til opplæring av verneombud og deltakere i AMU.

HR

Kan HMSdesign hjelpe til i oppsigelsessaker?


Oppsigelsessaker handler ikke bare om spørsmålet om man er innenfor eller utenfor lovverket. I svært stor grad dreier det seg om god oppfølging av den aktuelle ansatte, og ikke minst om tilstrekkelig dokumentasjon. Det kan derfor være svært vanskelig for en leder å både gjennomføre den nødvendige og hensiktsmessige oppfølgingen og tilretteleggingen, samt å sikre at det som er gjort kan dokumenteres. HMSdesign kan bistå dere i prosessen og kvalitetssikre oppfølgingen av både ansatt og leder. Om nødvendig har vi samarbeidspartnere som kan bistå med juridisk erfaring og kompetanse.

Online HMS

Kan dere tilby online HMS-systemer?


Ja - vi kan tilby svært fleksible HMS-systemer hvor du også kan få tilgang til våre forslag til skjema, sjekklister og håndbøker. Vårt system heter HMSdesign.tudu.no og du finner informasjon mer informasjon på våre sider.
Kan man be om signering på utførte oppgaver, sjekklister og opplæring?


Ja - det er mulig å definere hvilke deler av ditt HMS-system som krever signering. Du kan også kreve digital signering etter at opplæring er gjennomført eller når sjekklister er utført.

Korona

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å bruke munnbind i arbeidstiden?


Ansatte må, på arbeidsplassen som ellers, følge nasjonale og lokale pålegg om bruk av munnbind. Dersom det er innført tiltak som skillevegg mellom ansatte og kunder mv, er det mulig at kravet om bruk av munnbind kan fravikes, men dette må avklares konkret i henhold til det til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale pålegg. Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å bruke munnbind ut over gjeldende nasjonale og lokale pålegg. Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av virksomhetens saklige behov opp mot de ulempene dette påfører de ansatte. Vurderingsmomenter kan blant annet være: - type arbeid - risiko for smittespredning - grad av kontakt med andre - ventilasjonsmuligheter Dersom munnbind er et egnet og hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak, vil arbeidsgivere kunne pålegge arbeidstakere bruk av munnbind på arbeidsplassen i kraft av sin styringsrett.
Har HMSdesign informasjonsmateriell og smittevernveiledere for korona?


Ja - i HMSdesign ar vi laget ulike guider og retningslinjer basert på tilgjengelig kunnskap og informasjon. Våre verktøy om Covid-19 inngår i vår HMS-bistand overfor våre kunder. Kontakt oss om du ønsker bistand.

Juridisk

Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?


Smitte- og innreisekarantene som hindrer ansatte i å arbeide, kan gi rett til sykepenger. Det forutsettes at karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren, og dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt.
Permittering av sykemeldte ansatte


Dersom arbeidstaker allerede er sykemeldt på tidspunktet det gis permitteringsvarsel har arbeidsgiver ingen lønnsplikt knyttet til permitteringen. For øvrig kan blant annet følgende problemstillinger oppstå:

 • Arbeidstaker er allerede sykemeldt når permitteringsvarsel mottas
Den ansatte vil her motta sykepenger så lenge sykemeldingen gjelder, enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Arbeidsgiver er normalt ansvarlig for lønn i arbeidsgiverperioden for sykepenger (16 dager).Dersom permitteringsvarsel mottas innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager), må arbeidsgiver betale lønn i varslingsperioden (normalt 14 dager, kan være 2 dager grunnet koronavirus). Etter at permittering iverksettes har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
 • Permitteringsvarsel mottas, deretter blir arbeidstaker sykemeldt før iverksettelse.
Her må arbeidsgiver betale lønn i henhold til varslingsperioden for permittering (f.eks. 2 dagers varslingsplikt). Etter dette har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
 • Arbeidstaker blir sykemeldt etter iverksatt permittering
Uavhengig av om arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer er 15 eller 2 dager vil den ansatte ikke har krav på lønn fra arbeidsgiver. I disse tilfellene vil den ansatte være henvist til å søke ta kontakt med NAV. Hovedregelen er at NAV betaler dagpenger for permitterte og sykepenger til sykemeldte. Det er derfor NAV som vil avgjøre om sykemelding gir grunnlag for sykepenger for en permittert.
Sykemelding etter permittering


Når permitteringen opphører, inntrer i utgangspunktet arbeidsgivers forpliktelse til å betale sykepenger på nytt. Varer permitteringen i mer enn 14 dager, regnes dette som et avbrudd i arbeidsforholdet. Det medfører at arbeidstakers rett til sykepenger fra arbeidsgiver bortfaller. Arbeidstakeren må ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene.
Korona og personvern på arbeidsplassen


Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt. For arbeidsgiver er det derfor viktig å finne en riktig balansegang mellom en nødvendig informasjonsflyt på arbeidsplassen og hensynet til den enkelte ansattes personvern. I denne artikkelen omtales noen situasjoner der arbeidsgiver må være særlig bevisst sine plikter etter personvernregelverket. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Personvernregelverket skal sikre at personopplysninger om den enkelte behandles på en forsvarlig og sikker måte. Sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, nyter et særskilt vern. Personvernregelverket gjelder også på arbeidsplassen, og arbeidsgiver har et ansvar for å behandle personopplysninger om sine ansatte i tråd med regelverket.

IK-mat

Hvilken type skjærefjøler er mest hygenisk - plast eller tre?


Begge er like hygieniske dersom en bruker, rengjør og holder de ved like slik at en unngår forurensing, spesielt kryssfforurensing, til mat. Plastfjøler er normalt lettere å holde rene, men trefjøler har visse fortrinn når det gjelder teknologi, skjæreegenskaper etc. Visse tresorter er hevdet å ha antimikrobielle egenskaper, men det må ikke være en unskyldning for ikke å ha en god hygiene.

Spørsmål om HMS, HR og IK-mat

HMS

Kan HMSdesign bistå i arbeidet med å lukke pålegg etter offentlige tilsyn?


Ja HMSdesign har bred kompetanse på å bistå arbeidet med offentlige tilsynsrapporter. Ofte er tilsynene basert på helhetlig HMS-arbeid og er det elementer som mangler eller ikke er ivaratatt blir dette ofte en "følgefeil" som går igjen i tilsynrsapporten. Husk å kontakte oss i god tid for tidsfristenes utløp.
Hva er en HMS-plan og hva skal den inneholde?


Begrepet ”HMS-plan” kan gjerne forklares som en forkortelse for ”HMS plan(legging)”. HMS-planen skal, i motsetning til internkontrollsystem og lov og forskriftstekster, være konkret og spesifikk på de tiltak som er planlagt i forhold til arbeidsoperasjoner som kan innebære særlig fare for liv og helse. I tillegg kan planen inneholde faste aktiviteter som personalmøter, avdelingsmøter, brannøvelser, egenkontroller med mer slik at HMS-planen ivaretar både "risikoaspektet" i bedriften samtidig som det blir en kjørpelan på drift og organisatoriske oppgaver.
Hvilke fordeler kan man oppnå med aktivt HMS-arbeid?


Aktivt HMS-arbeid er ofte prioritert der hvor det er god ledelse. Eksempler på positive ringvirkninger er:

 • Arbeidstakerne utsettes for mindre risiko og faren for skader og ulykker reduseres
 • Økt produktivitet, kvalitet og lønnsomhet
 • Bedre omdømme som igjen er positivt for dine ansatte, kunder og leverandører. Det fremmer også bedriftens posisjon ved rekruttering
 • Lavere forsikringspremier
 • Mindre sykefravær, ulykker og skader
 • Mindre tid på retting, korrigering og "brannslokking"
 • Økt trivsel og mindre slitasje på ledere og ansatte
Må alle virksomheter velge verneombud?


Som hovedregel skal det velges verneombud i alle virksomheter. Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide. En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Eksempler på hva som avtalen må inneholde: nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risikoforhold håndteres, arbeidsgivers plikter, ansattes medvirkningsplikt m.m. Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder. Verneombud skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. Det er arbeidstakerne alene som skal avgjøre hvem som skal være verneombud, men de kan ikke velge arbeidsgiver eller den som i arbeidsgiver sted leder virksomheten. Når det gjelder arbeidsledere er det åpnet for at disse er valgbare. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at disse ikke velges som verneombud, da det lett kan oppstå konflikt mellom rollen som verneombud og rollen som arbeidsleder. Verneombudet velges for to år av gangen. Valget skjer enten ved flertallsvalg blant de ansatte eller ved at det utpekes av lokale fagforeninger etter bestemte regler. Hvordan verneombud skal velges kan du lese mer om i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3. Det stilles krav til opplæring av verneombud og deltakere i AMU.
Når skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU)?


Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Når en av partene krever det
Sysselsetter virksomheten mellom 20 og 50 arbeidstakere, skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg når en av partene i virksomheten krever det. På arbeidstakernes side antas det å bety at et flertall av arbeidstakerne kan kreve at arbeidsmiljøutvalg opprettes. Er arbeidstakerne representert gjennom lokal fagforening, antas det at den kan kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg. Etter krav fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i en virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det. Det er ikke satt noen nedre grense for hvor mange arbeidstakere en virksomhet må ha for at Arbeidstilsynet skal kunne kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg, men meningen er at påbudet ikke skal kunne gis for de små bedriftene. Bedriftshelsetjenesen skal delta i AMU men har ikke stemmerett. Det stilles krav til opplæring av verneombud og deltakere i AMU.

HR

Kan HMSdesign hjelpe til i oppsigelsessaker?


Oppsigelsessaker handler ikke bare om spørsmålet om man er innenfor eller utenfor lovverket. I svært stor grad dreier det seg om god oppfølging av den aktuelle ansatte, og ikke minst om tilstrekkelig dokumentasjon. Det kan derfor være svært vanskelig for en leder å både gjennomføre den nødvendige og hensiktsmessige oppfølgingen og tilretteleggingen, samt å sikre at det som er gjort kan dokumenteres. HMSdesign kan bistå dere i prosessen og kvalitetssikre oppfølgingen av både ansatt og leder. Om nødvendig har vi samarbeidspartnere som kan bistå med juridisk erfaring og kompetanse.

Online HMS

Kan dere tilby online HMS-systemer?


Ja - vi kan tilby svært fleksible HMS-systemer hvor du også kan få tilgang til våre forslag til skjema, sjekklister og håndbøker. Vårt system heter HMSdesign.tudu.no og du finner informasjon mer informasjon på våre sider.
Kan man be om signering på utførte oppgaver, sjekklister og opplæring?


Ja - det er mulig å definere hvilke deler av ditt HMS-system som krever signering. Du kan også kreve digital signering etter at opplæring er gjennomført eller når sjekklister er utført.

Korona

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å bruke munnbind i arbeidstiden?


Ansatte må, på arbeidsplassen som ellers, følge nasjonale og lokale pålegg om bruk av munnbind. Dersom det er innført tiltak som skillevegg mellom ansatte og kunder mv, er det mulig at kravet om bruk av munnbind kan fravikes, men dette må avklares konkret i henhold til det til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale pålegg. Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å bruke munnbind ut over gjeldende nasjonale og lokale pålegg. Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av virksomhetens saklige behov opp mot de ulempene dette påfører de ansatte. Vurderingsmomenter kan blant annet være: - type arbeid - risiko for smittespredning - grad av kontakt med andre - ventilasjonsmuligheter Dersom munnbind er et egnet og hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak, vil arbeidsgivere kunne pålegge arbeidstakere bruk av munnbind på arbeidsplassen i kraft av sin styringsrett.
Har HMSdesign informasjonsmateriell og smittevernveiledere for korona?


Ja - i HMSdesign ar vi laget ulike guider og retningslinjer basert på tilgjengelig kunnskap og informasjon. Våre verktøy om Covid-19 inngår i vår HMS-bistand overfor våre kunder. Kontakt oss om du ønsker bistand.

Juridisk

Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?


Smitte- og innreisekarantene som hindrer ansatte i å arbeide, kan gi rett til sykepenger. Det forutsettes at karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren, og dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt.
Permittering av sykemeldte ansatte


Dersom arbeidstaker allerede er sykemeldt på tidspunktet det gis permitteringsvarsel har arbeidsgiver ingen lønnsplikt knyttet til permitteringen. For øvrig kan blant annet følgende problemstillinger oppstå:

 • Arbeidstaker er allerede sykemeldt når permitteringsvarsel mottas
Den ansatte vil her motta sykepenger så lenge sykemeldingen gjelder, enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Arbeidsgiver er normalt ansvarlig for lønn i arbeidsgiverperioden for sykepenger (16 dager).Dersom permitteringsvarsel mottas innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager), må arbeidsgiver betale lønn i varslingsperioden (normalt 14 dager, kan være 2 dager grunnet koronavirus). Etter at permittering iverksettes har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
 • Permitteringsvarsel mottas, deretter blir arbeidstaker sykemeldt før iverksettelse.
Her må arbeidsgiver betale lønn i henhold til varslingsperioden for permittering (f.eks. 2 dagers varslingsplikt). Etter dette har den ansatte krav på sykepenger fra NAV – ikke fra arbeidsgiver.
 • Arbeidstaker blir sykemeldt etter iverksatt permittering
Uavhengig av om arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer er 15 eller 2 dager vil den ansatte ikke har krav på lønn fra arbeidsgiver. I disse tilfellene vil den ansatte være henvist til å søke ta kontakt med NAV. Hovedregelen er at NAV betaler dagpenger for permitterte og sykepenger til sykemeldte. Det er derfor NAV som vil avgjøre om sykemelding gir grunnlag for sykepenger for en permittert.
Sykemelding etter permittering


Når permitteringen opphører, inntrer i utgangspunktet arbeidsgivers forpliktelse til å betale sykepenger på nytt. Varer permitteringen i mer enn 14 dager, regnes dette som et avbrudd i arbeidsforholdet. Det medfører at arbeidstakers rett til sykepenger fra arbeidsgiver bortfaller. Arbeidstakeren må ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene.
Korona og personvern på arbeidsplassen


Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt. For arbeidsgiver er det derfor viktig å finne en riktig balansegang mellom en nødvendig informasjonsflyt på arbeidsplassen og hensynet til den enkelte ansattes personvern. I denne artikkelen omtales noen situasjoner der arbeidsgiver må være særlig bevisst sine plikter etter personvernregelverket. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Personvernregelverket skal sikre at personopplysninger om den enkelte behandles på en forsvarlig og sikker måte. Sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, nyter et særskilt vern. Personvernregelverket gjelder også på arbeidsplassen, og arbeidsgiver har et ansvar for å behandle personopplysninger om sine ansatte i tråd med regelverket.

IK-mat

Hvilken type skjærefjøler er mest hygenisk - plast eller tre?


Begge er like hygieniske dersom en bruker, rengjør og holder de ved like slik at en unngår forurensing, spesielt kryssfforurensing, til mat. Plastfjøler er normalt lettere å holde rene, men trefjøler har visse fortrinn når det gjelder teknologi, skjæreegenskaper etc. Visse tresorter er hevdet å ha antimikrobielle egenskaper, men det må ikke være en unskyldning for ikke å ha en god hygiene.

Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Ta kontakt med oss og vi vil gi deg tilbakemelding så snart som mulig.