top of page

Skiftarbeidarar er meir utsette for muskel- og skjelettplager

Ein ny forsknigsstudie frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at skiftarbeid aukar risikoen for kroniske muskelskjelettsmerter. Ein betennelsesreaksjon i kroppen kan vere ei av årsakene.

Tekst: Dagfinn Matre, fagsjef arbeidstidsforsking ved STAMI
Muskelskjelettplager konkurrerer med psykiske lidingar om å vere den størs