top of page

Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Regjeringspartiene og Frp ble 16. november 2020 enige om en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere.


Tilskuddet blir beregnet slik:

 • tilskuddet blir beregnet samlet for perioder på to måneder av gangen (september/oktober, november/desember og januar/februar)

 • man tar utgangspunkt i omsetningen sammenlignet med tilsvarende tomånedersperiode i året før (det blir ikke justert for sesong eller annet)

 • den prosentvise nedgangen i omsetning ganges med summen av de faste, uunngåelige kostnadene bedriften har i den tomånedersperioden man søker tilskudd for

 • faste, uunngåelige kostnader blir beregnet på samme måte som under den forrige ordningen

 • det beløpet man da kommer frem til, ganges med en prosentsats. Følgende satser er foreslått:

  • 70 prosent for september/oktober

  • 85 prosent for november/desember

  • 80 prosent for januar/februar

 • blir et tilskuddsbeløp beregnet til mer enn 30 mill. kroner per måned, blir det overskytende redusert med 50 prosent. Maksimal utbetaling er uansett 80 mill. kroner per foretak/konsern per måned.

 • det er ikke egenandeler/bunnfradrag i ordningen

Comentarios


bottom of page