top of page

Endringer i reglene om likestilling og diskriminering fra 1.1.2020

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er skjerpet fra 1. januar 2020. Videre er det etablert et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven

Utvidet aktivitetsplikt for bedrifter med mer enn 50 ansatte og evt. mellom 20 og 50 ansatte.


Den konkretiserte aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 annet ledd er utvidet med et krav til at virksomhetene annethvert år skal kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.


Som før skal virksomheter som er omfattet av aktivitetsplikten i annet ledd også løpende:

  1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering og andre hindre for likestilling,

  2. Analysere årsaker til indentifiserte risikoer,

  3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten, og

  4. vurdere resultatet av arbeidet etter 1-3

Plikten etter annet ledd er utvidet til også å omfatte arbeidsgivere i private virksomheter som har mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Fra før er alle arbeidsgivere i offentlig sektor, samt arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, omfattet av kravet.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page