top of page

Bidra til sommerjobb

Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb, vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen. Tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk stillingsprosent og består av utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.Hvor lenge varer tiltaket?

Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker. Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august.

Hvem kan tilbys sommerjobb?

Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand

Hva kan du forvente som arbeidsgiver?

Tilskudd til sommerjobb er en støtteordning for deg som arbeidsgiver. NAV vil hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater for sommerjobb. Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.


Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, NAV og deltakeren, som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov. Det blir opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.


NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.


Som arbeidsgiver kan du også få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltaket.


Det gis ikke tilskudd til sommerjobb til virksomheter som har permitterte.

Comments


bottom of page