top of page

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til et ikke-optimalt arbeidsmiljø er beregnet til 75 (30 – 110) milliarder kroner årlig, og den årlige kostnaden for virksomhetene er beregnet til 30 (15 – 45) milliarder kroner årlig.


Både mekaniske og psykososiale faktorer på arbeidsplassen kan øke risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdom. Anstrengelse, rollekonflikter og følelsesmessige krav er vist å medføre økt risiko for ulykker på arbeidsplassen og yrkesmessig eksponering mot luftbårent støv kan øke risikoen for at arbeidstakere utvikler respiratoriske symptomer. Høye jobbkrav og lav jobbkontroll, og mekaniske eksponeringer som stående arbeid, ubehagelige løft og bøying/knelling, er vist å føre til ryggsmerter og nakke- og skulderplager. Tørt inneklima og eksponering for vaskeprodukter og vann er også assosiert med utviklingen av hudproblemer.Bildet er fra pexels, fotograf Tima Miroshnichenko


Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten som virkemiddel for forebygging

Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Formålet er å forebygge sykdommer, skader og psykiske belastninger på arbeidsplassen. I dag er omtrent 95 000 virksomheter, eller ca. 50 prosent av virksomhetene i Norge med en eller flere ansatte, pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.


BHT-tjenester bidrar til primær- og sekundærforebygging av uheldige arbeidsmiljørelaterte utfall i virksomhetene. Potensielle samfunnsvirkninger av dette er redusert helsetap (tape leveår og tapt livskvalitet som følge av arbeidsskadedødsfall og arbeidsrelaterte sykdommer og skader), økt yrkesdeltakse og redusert sykefravær (unngått sykefravær og uførhet), økt produktivitet (ansatte i virksomhetene jobber mer effektivt) ogsparte helsetjenestekostnader (unngåtte skader og sykdom som krever behandling av helsepersonell). I tillegg kommer andre samfunnsvirkninger som redusert tids- og reisekostnad for arbeidstakere i forbindelse med behandling av arbeidsrelaterte skader og sykdom og redusert skattefinansieringskostand.


Les mer om rapporten « Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten» utført av osloeconomics.

Comments


bottom of page