top of page

Regelendringer fra 1. Juli 2020

Forskriftsendringer fra 1. juli, trer flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene i kraft.


De seks arbeidsmiljøforskriftene ytdyper kravene i arbeidsmiljøloven, og har regelverkskrav som gjelder for de aller fleste virksomheter i Norge. Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder flere av disse forskriftene.Endringer i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften):

  • Kravet om nødbelysning er tydeliggjort i § 2-13 andre ledd

  • Strengere krav til nødskilt i § 5-6 andre ledd og nytt tredje ledd

  • Skiltet «område der eksplosiv atmosfære kan dannes» er opphevet i § 5-7 nr. 2

  • Skilt for hjertestarter/AED er tatt inn i § 5-7 nr. 4

Innenfor regelverket for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, er det kommet noen endringer knyttet til asbest og biologiske faktorer. 


På teknisk område er det gjort endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. 

Det er også foretatt mindre endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser med mer. Det stilles nå samme krav til dette, uavhengig av om sertifikatet er utstedt av et norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.Commentaires


bottom of page