top of page

Forlenger gjeldende IA-avtale med to år

–Arbeidsmiljøet handler om arbeidet, og hvordan man planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et fortsatt trykk på å formidle helhetlig og kvalitetssikret kunnskap på dette feltet til den enkelte virksomhet er viktig for å sikre resultater av alt det gode arbeidet som har blitt gjennomført innenfor treparts-samarbeidet over de siste årene.


IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at partene derfor er enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.


Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge IA-avtalen. (Foto: Simen Gald/AID)


2. november 2022 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og topartssamarbeid på arbeidsplassene er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IA-avtalens innsatsområde, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomheten. Det handler om et godt forebygende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats på disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til rette for inkludering.


Mål

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Det er to nasjonale mål for IA-avtalen:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.


Comments


bottom of page