top of page

Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.


Arbeidstilsynet skal kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte, og på hvilken måte arbeidstakerne har fått denne informasjonen. Informasjon må være gitt på et språk arbeidstakerne forstår og legge til rette for at de kan bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.Særskilt om serveringssteder

Arbeidsgiver skal sikre at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift overholdes, herunder at arbeidsgiver har tiltak eller rutiner som sikrer:

  • at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand

  • hygiene og renhold og at disse rutinene blir overholdt

  • at ansatte minner gjestene på avstandskravene

  • at serveringssteder som har skjenkebevilgning registrerer kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det

  • at ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester

  • at serveringssteder som har skjenkebevilling ikke slipper inn gjester etter kl. 22.00

  • utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven skal opphøre kl. 24.00. Konsum av skjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter dette

Du kan lese mer på Arbeidstilsynet sine sider

bottom of page